ENGLISH 

 

КОЛЕКЦИИ

 

Фондовете и експозициите на музея се обогатяват чрез:

  • Закупуване на образци от водещи търговски фирми за минерали: Dr.F.Krantz – Bonn; Al. Stuart Compt. – Paris; B. Sturtz – Bonn; Grebel, Wendler&cie – Geneve; Mineralienhaus Droop – Dresden; Julius Bohm – Wien; Foote Mineral Co – Philadelphia; Steeg&Renter – Berlin; A. H. Petander – Helsingfors;
  • Дарения от известни учени и минералози: proff.. Berwerht – Wien; proff. Lacrua – Paris, М. Д. Дорфман – Минераложки музей „Ферсман”, Москва, д- р Фишер – Берлин, д-р Крута – Моравски музей, Бърно, А. С. Поваренных – Киев, проф. Э. М Спиридонов – Москва, проф. В. Вергилов, проф. Богданов – София; от лапидари и др.;
  • Събирателска и изследователска дейност на преподаватели и студенти от катедра „Минералогия, петрография и полезни изкопаеми” -....„Сбирките на Института през изтеклата година бяха попълвани предимно с местни материали, събирани от персонала при обиколките из разни краища на страната” – из отчета на проф. Н. Николов, уредник на Института, 1926/1927 г.

Образците са въведени в база данни и комплектовани в колекции по имена, минерални видове и страни:

  • Най-богата е Колекция „Кранц”, която съдържа 2280 минерални и 2100 петрографски образеца;
  • Исторически интерес представлява Колекция ”Акад. Г. Бончев” с 72 образеца, събирани и описани в периода 1898-1940 г.;
  • Колекция „Берил” съдържа 106 образеца, от които 73 от български находища.