ENGLISH 

 

ЕКСПОЗИЦИИ И ФОНДОВЕ

 
dsvdf efefewr ewfewrfwr

Експозиционната зала на музея е разположена в Южното крило на Университета, на площ от 800 кв.м.

В момента във фондовете на музея се съхраняват 16200 образеца, от които половината са експонирани в 7 експозиции: „Систематика”, „Петрография”, „Полезни изкопаеми”, „Кристалография”, „Регионална минералогия”, „Генетична минералогия – индивиди и агрегати”, „Мемориални колекции”.

Основната цел при експонирането на образците е обучението на студентите от катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”. Подредбата на витрините е съобразена с учебните програми. Едновременно с това, във витрините на музея могат да се видят образци с висока музейна и колекционна стойност. Ценност за музея са:

  • Холотипове на открити в България минерали;
  • Типови образци от български и чужди вече изчерпани находища;
  • Образци от личните колекции на известни наши геолози;
  • Образци, изследвани и описани в книги, учебници и публикации на преподаватели и студенти от катедрата.

Музеят предоставя експозиционната си площ за гостуващи изложби по теми, свързани с науките за Земята, учебната дейност на Университета, колекционери и любители на минералния свят, студентски практики и експедиции.